REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU METODYKÓW I NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO „BRING TEACHING TO LIFE”
WROCŁAW, 19-21.05. 2017

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem kongresu, odbywającego się we Wrocławiu w dniach 19-21 maja 2017 r., jest Justyna Deszcz- Tryhubczak, Aneta Wilemska-Rudnik i Jolanta Ziemba. Firmą obsługującą Kongres jest Prospectus – inicjatywy edukacyjne, Canaletta 43, 51-650 Wrocław.
  2. Uczestnikiem jest osoba, który dokona rejestracji przy użyciu formularza
   rejestracyjnego na stronie http://bttl.com.pl.
  3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną części zgłoszenia
   uczestnictwa w kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.
  4. Przesłanie do Organizatora zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem
   przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
  5. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować przebieg
   kongresu zgodny z jego opisem

  .

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W kongresie mogą wziąć udział: nauczyciele wszystkich języków obcych (pod warunkiem znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2), pracownicy naukowi i studenci kierunków filologicznych.
  2. Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie
   www.bttl.com.pl
  3. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie od organizatora formularza rejestracyjnego.
  4. Uczestnik może dokonać zakupu biletu na warsztaty przed konferencyjne, na jeden warsztat, na jeden, dwa lub trzy dni Kongresu według cennika podanego na stronie www.bttl.com.pl
  5. Śniadania i poczęstunki przewidziane są tylko dla tych uczestników, którzy wykupili bilety na jeden, dwa lub trzy dni trwania Kongresu.
  6. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem następuje z datą
   odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Uczestnika na koncie
   bankowym Organizatora.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Uczestnikiem w
   terminie 7 dni roboczych od daty jej zawarcia. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 3
   dni od odstąpienia od umowy.
  8. UW przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie Organizator nie zwraca
   wpłat dokonanych tytułem udziału w Kongresie. Istnieje jednak możliwość sprzedania swojej rezerwacji osobie trzeciej. O zaistniałym fakcie należy powiadomić organizatora, wysyłając wiadomość na adres podany na stronie
   www.bttl.com.pl.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kongresu, za zwrotem na rzecz
   Uczestników wpłaconej zaliczki w pełnej wysokości, jeśli kongres nie będzie
   mógł się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku
   Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia
   odszkodowawcze.
 3.  KONGRES
  1. Termin rejestracji uczestnictwa w kongresie upływa 10 maja 2017 r. lub
   w chwili zamknięcia listy Uczestników (w przypadku dużej liczby zgłoszeń).
   O zamknięciu listy Uczestników Organizator powiadomi na stronie www.bttl.com.pl
  2. Organizator ustala harmonogram kongresu i ma prawo dokonywania w nim
   zmian.
  3. Po dokonaniu płatności przez uczestnika, Organizator przesyła uczestnikowi formularz celem zapisania się na poszczególne warsztaty. Zapisując się na warsztaty, uczestnik powinien sprawdzić dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych warsztatów celem uniknięcia ewentualnego nałożenia się warsztatów. Uczestnik nie ma możliwości zapisania się na wszystkie warsztaty, gdyż niektóre odbywają się równolegle. O uczestnictwie w warsztatach będzie decydować kolejność rejestracji.
  4. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub
   obrazu podczas wykładów, seminariów i warsztatów.
  5. Osoby, które nie dokonają rejestracji na warsztaty zostaną przydzielone do wybranych przez Organizatora grup, w których będą jeszcze wolne miejsca.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika lub osób
   oddelegowanych przez Uczestnika do uczestnictwa w kongresie, które mogą
   zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas kongresu. Koszty wszelkich
   dodatkowych usług gastronomicznych i hotelowych są pokrywane indywidualnie
   przez Uczestników kongresu.
  7. Na wyznaczone miejsce spotkań i warsztatów uczestnik dojeżdża we własnym zakresie.
  8. Organizator nie zapewnia zakwaterowania podczas trwania kongresu.